Kvalitet & Miljö


Här följer utdrag från våra dokument mål och vägvisare.

Mål

 

Affärsidé
Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustningar, produkter och material samt projektera och utföra installationer för energieffektiva system och kundanpassade lösningar i el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer samt ge service av ett brett utbud inom dessa områden. Målsättningen är att våra lösningar skall vara kostnadseffektiva för kunden och företaget.


Vision
Vår vision är att utveckla Kempes El AB till att bli det attraktivaste företaget inom vårt geografiska verksamhetsområde som utför el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer och serviceuppdrag.

Med ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi finns. För att vi internt ska bli starkare och kunna behålla men även öka vår konkurrenskraft och förtroendet på marknaden krävs att vi bygger upp långsiktiga kundrelationer, vilket vi bäst gör med hög kundservice samt genom att vi inför och tillämpar ett ledningssystem för elsäkerhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.Vägvisare

 
• Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
• Vi följer lagar och våra kunders krav.
• Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.


Elsäkerhet innebär för oss:
• Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
• Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
• Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
• Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
• Elmaterielen som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
• För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, dvs. där det finns en elektrisk fara, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
• Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.


Kvalitet innebär för oss:
• Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.


Miljö innebär för oss:
• I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
• Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
• Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
• Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsorteringen.


Kempes El AB |  Företagsvägen 2  |  872 34  Kramfors  |  Tel: 0612-599 200  |  info@kempesel.se